Jelenlegi hely

Adatvédelmi nyilatkozat

VILLBEK KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az VILLBEK Kft. (Székhely: 6728 Szeged, Vágány utca utca. 15.; cégjegyzékszám: 06-09-001760, nyilvántartó hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11080305-2-06) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára biztosítottak és megismerhetőek, tekintettel a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltaknak.

2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megnevezése

Adatkezelő Név: VILLBEK Kft.
Székhely és telephely: 672 Szeged, Vágány utca 15.
Levelezési cím: 6701 Szeged Pf.: 480.
Telefonszám: +36 30 435-0795
E-mail cím: villbek@villbek.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90651/2015.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Felhasználó által megadott személyes adatok közül a VILLBEK csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a VILLBEK Kft. szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a VILLBEK hivatalos értesítéseiről. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám az aktuális akciókról való értesüléshez az e-mail cím megadása szükséges. A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzített adatokat a Felhasználó külön VILLBEK Kft. Szeged nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az oldalra történő be –és kilépéskor automatikusan naplózza a rendszer. Ezek az adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által szabályozott és kötelezővé tett eseteken kívül – nem kapcsolhatóak össze. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Igénybe Vevő önkéntes hozzájárulása, melyet e-mail címének VILLBEK Kft. számára történő megadásával valósít meg.

4.2.A Szolgáltató adatkezelésének célja

Felhasználó tájékoztatása a VILLBEK Kft. szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a VILLBEK hivatalos értesítéseiről.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer fejlesztése, valamint a Felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a Felhasználók által megadott személyes adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatban leírt szándéktól eltérően más célokra nem használja, illetve használhatja fel. Felhasználók személyes adatait harmadik személynek a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja ki, hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel.

4.5. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A személyes adatok megfelelőségéért mindennemű felelősség a Felhasználót terheli. Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a VILLBEK Kft. Hírlevél szolgáltatását.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése és tárolása a feliratkozással kezdődik és azok törléséig tart. Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a megadott személyes adatokat rendszeréből.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 30 napig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Fuvarozó vállalat

Név: trans-o-flex Hungary Kft.
Székhely és levelezési cím: 1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület
Telefonszám +36 1 8 777 400 +36 1 8 777 444
E-mail cím ugyfelszolgalat@tof.hu

6.3. A fentieken túl Felhasználók személyes adatainak továbbítására kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetekben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: VILLBEK Kft. 6701 Szeged Pf. 480.
E-mail: villbek@villbek.hu
Telefon: +36 30 435 -0795

A Felhasználó bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1410
Fax szám: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

7.6. Felhasználó jogosult Szolgáltatóval szembeni kártérítés érvényesítésére, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során Szolgáltató megsérti a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltakat.

7.7. Szolgáltató jogosult Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott a Szolgáltatónak. Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Szolgáltató köteles tájékoztatni a Felhasználót, ha az eredeti adatfelvétel célján változtatni kíván, és kizárólag a Felhasználó kifejezett beleegyezése mellett teheti azt meg. Továbbá lehetőséget biztosít a felhasználás megtiltására a Felhasználó számára.

8.3. Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, ennek érdekében megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, valamint megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását -és megváltoztatását.

8.4 Szolgáltató köteles minden olyan harmadik felet tájékoztatni ez irányú kötelezettségeinek (8.3.) teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja.

8.5. Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.